XL Wind B.V.
XL Wind B.V.
Overslingeland 24 II
4225 NK Noordeloos
0183-582646 - info@windparkhartelbrug2.nl
Windenergie voor 22.000 huishoudens.

 

Nieuwsbrief Windpark Hartelbrug II

Editie 1, 17 april 2018

 

Eerste editie nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief is opgesteld om informatie aan bewoners en betrokkenen te geven over Windpark Hartelbrug II. Dit is een initiatief van XL Wind, gemeente Rotterdam, gemeente Nissewaard, de DCMR en het Havenbedrijf Rotterdam. Zo ontvangt u in één overzicht actuele informatie van de verschillende partijen. De nieuwsbrief verschijnt een aantal keer per jaar.

 1. Taken en verantwoordelijkheden
  De taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen zijn als volgt:

  XL Wind is verantwoordelijk voor de exploitatie van het windpark. Zij zorgt ervoor dat de windturbines blijven draaien binnen de wettelijke en afgesproken kaders.
  Het Havenbedrijf Rotterdam verhuurt de grond, waarop de windturbines staan, aan XL Wind.
  Gemeente Rotterdam is bevoegd gezag voor het afgeven van de benodigde vergunningen. De haventerreinen vallen namelijk binnen de Rotterdamse gemeentegrenzen.
  Gemeente Nissewaard is de gemeentelijk vertegenwoordiger voor de dorpskernen Geervliet en Heenvliet. Deze kernen liggen in de buurt van het windpark.

De DCMR Milieudienst Rijnmond houdt namens de gemeenten toezicht op de naleving van de milieuvoorschriften die voor het windpark van toepassing zijn, bijvoorbeeld op het gebied van geluid en slagschaduw.
Regiegroep Windpark Hartelbrug II: De vijf partijen vormen samen, met de voorzitter van de klankbordgroep Hartelbrug II, de Regiegroep Windpark Hartelbrug II. De rol van de regiegroep is de activiteiten van de betrokken partijen stroomlijnen.

 1. Draairegime geluid
  De wettelijke grens voor windturbinegeluid ligt in Nederland op 47 decibel overdag en 41 decibel ’s nachts (op basis van een jaargemiddelde). De gemeente Rotterdam heeft in juni 2014 aan XL Wind, de exploitant van Windpark Hartelbrug II, bovenop de wettelijke eisen, maatwerkvoorschriften opgelegd. Hiermee werd bepaald dat er tussen 23.00 uur en 7.00 uur, bij bepaalde windrichtingen, door de windturbines minder geluid geproduceerd moest worden. De gemeente Rotterdam heeft dit destijds opgelegd om de nachtrust van de bewoners van met name Geervliet en Heenvliet zo goed mogelijk te waarborgen.

 XL Wind vindt het voorschrift te complex en niet werkbaar in de praktijk en is in beroep gegaan tegen het voorschrift. De rechter heeft inmiddels bepaald dat de maatwerkvoorschriften op deze manier niet goed zijn vastgelegd en heeft deze vernietigd. De betrokken partijen betreuren het zeer dat bewoners geluidshinder ervaren. XL Wind heeft daarom in samenspraak met fabrikant Enercon in 2016 en 2017 geluidsverminderde maatregelen getroffen. Er zijn aanpassingen aan de bladen gedaan en er zijn grote delen van de generatoren vervangen, waardoor een bromtoon uit de generatoren verholpen is.

Alternatief maatwerkvoorschriften

De gemeente Rotterdam vindt een goede nachtrust voor bewoners belangrijk. Daarom
is de gemeente Rotterdam met XL Wind een ‘Letter of intent’ overeengekomen waarin bovenop de wettelijke normen, extra bescherming in de nachtperiode wordt geboden. Dit is een alternatief voor het vernietigde maatwerkvoorschrift. In deze ‘Letter of intent’ (overeenkomst) verbindt XL Wind zich aan de afspraak dat het maximale geluidsniveau, zoals dat gold ten tijde van de maatwerkvoorschriften, gehanteerd blijft.

Extra afspraak nachtelijke uren
Er is nog een extra afspraak gemaakt. Er is afgesproken dat het draairegime van de windturbines 3 en 6 (zie kaartje voor de juiste locatie van de windturbines), die dichtbij bij de dorpskernen van Geervliet en Heenvliet staan, in de nachtelijke uren verder kan worden terug geregeld. Door de extra afspraak is er minder geluidhinder te verwachten voor bewoners. Voor windturbine 5 blijven de eerder gemaakte afspraken van kracht.

Als tegemoetkoming naar XL Wind kunnen windturbines 1 en 4, die verder weg van de dorpskernen zijn gelegen, iets meer energie opwekken in de nachtelijke uren. De norm zoals oorspronkelijk in het maatwerkvoorschrift opgenomen blijft als bovengrens gehanteerd. De DCMR monitort de komende maanden deze aanpassingen.

Definitieve overeenkomst
De afspraken die nu gemaakt zijn, worden vervat in een definitieve overeenkomst tussen gemeente Rotterdam en XL Wind. De beschikbare meetresultaten van de DCMR worden meegenomen in de definitieve overeenkomst. In een volgende nieuwsbrief berichten we u hierover.

3. Beroepsprocedure omgevingsvergunning
Op 14 februari 2018 vond de zitting over de beroepsprocedure omgevingsvergunning voor Windpark Hartelbrug II bij de rechtbank Rotterdam plaats. Deze omgevingsvergunning is bij collegebesluit van 27 juni 2017 verleend aan XL Wind. De rechtbank Rotterdam heeft op 14 maart 2018 uitspraak gedaan. Met deze uitspraak is een van de beroepsgronden gegrond verklaard en de omgevingsvergunning vernietigd. De gemeente en XL Wind beraden zich nog over het vervolgtraject naar aanleiding van deze uitspraak. 

 1. Gebiedsfonds
  Als er plannen worden gemaakt voor een windpark is het inmiddels gebruikelijk dat ook de omgeving profijt heeft van het windpark. Dit kan door middel van (financiële) participatie. Het is in 2014 vastgelegd in een gedragscode van de brancheorganisatie voor windexploitanten NWEA en bedoeld voor windparken die vanaf dat moment hun ontwikkeling nog moeten starten. De ontwikkeling van Windpark Hartelbrug II dateert van een eerdere periode, waardoor deze afspraken toen niet zijn meegenomen in het businessplan.  

  XL Wind heeft aangegeven zich te willen houden aan de financiële tegemoetkoming volgens de norm van de NWEA en stort jaarlijks 36.000 euro in een gebiedsfonds. Over de hele looptijd komt dit neer op 612.000 euro. Dit zal echter pas uitgevoerd kunnen worden als er sprake is van een definitieve omgevingsvergunning.
  Daarnaast doen ook de gemeente Rotterdam, gemeente Nissewaard en het Havenbedrijf Rotterdam een bijdrage van in totaal eenmalig 500.000 euro. Hiermee komt het totale bedrag uiteindelijk op 1,1 miljoen euro. Het fonds is niet bedoeld voor schadevergoeding of compensatie, maar is bedoeld als:
 • een fonds dat uitsluitend projecten ondersteunt die worden gerealiseerd in of nabij de dorpen Geervliet en Heenvliet en bijdragen aan de leefbaarheid en sociale cohesie in de dorpen;
 • bijdrage aan projecten met duurzame doelen, verbetering van de leefomgeving en/of die een maatschappelijk belang dienen en lokaal draagvlak hebben.

Wel kan het gebiedsfonds projecten ondersteunen die een bijdrage leveren aan het verminderen van eventuele hinder van de windturbines.

Richard Kleefman is als onafhankelijke partij aangesteld door de twee gemeenten om te helpen vorm en inhoud te geven aan het gebiedsfonds. Hij is daarvoor begonnen met het voeren van gesprekken met verschillende partijen binnen de kernen Geervliet en Heenvliet en wil ook graag in contact komen met die personen/organisaties die hier een goed beeld of idee bij hebben. De gesprekken gaan daarom ook over de wijze waarop het gebiedsfonds zou kunnen werken en/of hoe het kan worden besteed. Mocht u hierover willen meedenken, dan kunt u contact opnemen met Richard Kleefman via rkleefman@hotmail.com en 06-50866684.

 Klankbordgroep Windpark Hartelbrug II

 1. Eind 2016 is er tijdens de informatiebijeenkomst in De Haveling de oproep gedaan aan bewoners uit Geervliet en Heenvliet om zitting te nemen in een Bewonersplatform. Het Bewonersplatform is specifiek gevraagd om samen met de andere betrokken partijen na te denken over de situatie dat het windpark blijft staan. Voor veel mensen in Geervliet / Heenvliet was (en is) het lastig om hierover na te denken en te praten, omdat zij zich verzetten tegen de aanwezigheid van het windpark. Voor de strijd tegen het windpark is het Bewonersplatform echter niet opgericht. Stichting Buren van Botlek maakt zich hier wel hard voor.

 Inmiddels bestaat het platform, omgedoopt tot klankbordgroep, al ruim een jaar en is het een partij geweest voor de gemeenten (Nissewaard en Rotterdam) en de DCMR om ontwikkelingen en voortgang rond het windpark te bespreken. Er is een lijst met onderwerpen gemaakt waarover een standpunt is ingenomen.

De input van de klankbordgroep wordt meegenomen om afspraken te maken met de exploitant (en de gemeenten), uitgaande van de situatie dat het windpark zal blijven. Geprobeerd wordt afspraken te maken, die de overlast verminderen en de omgeving mee laat profiteren van de opbrengsten van het windpark. Daarbij is nadrukkelijk vanuit de klankbordgroep aangegeven dat zij niet namens de inwoners spreekt en dat er geen sprake is van een representatieve vertegenwoordiging.

Onderwerpen die vanuit de klankbordgroep zijn ingebracht en besproken zijn:

 • Nieuwe afspraken Maatwerk geluid (i.v.m. vernietiging maatwerkvoorschrift door Raad van State);
 • Hinderaspecten;
 • Gebiedsfonds (verdeling/inzet gelden ingebracht door het windpark, gemeenten en het Havenbedrijf);
 • Monitoring gezondheid;
 • Eindigheid vergunning windpark;
 • Communicatie (voldoende goede informatie over het windpark).

Er gaat nu een nieuwe fase in waarbij er over deze punten direct gesproken gaat worden tussen gemeenten, de voorzitter van de klankbordgroep en exploitant om te komen tot afspraken. Dit wordt gedaan in deelwerkgroepen. De bewoners worden in dit proces en de gesprekken ondersteund door de Nederlandse Vereniging Voor Omwonenden van Windturbines (NLVOW) in de persoon van Rob Rietveld, die tevens de voorzitter is van de klankbordgroep.

Voor vragen over de klankbordgroep kun je terecht bij Heidi Rensen van de gemeente Nissewaard (h.rensen@nissewaard.nl)

 1. Klachtenafhandeling
  Op de website van de DCMR is een pagina ingericht over Windpark Hartelbrug II. Deze pagina is via de volgende link te bereiken: https://www.dcmr.nl/dossiers/dossier-xl-wind.html. Hier is terug te vinden hoe u klachten kenbaar kunt maken. Daarnaast is hier een document met ’veel gestelde vragen’ terug te vinden en is informatie opgenomen over geluid en slagschaduw.

Zie hier de schematische weergave van de klachtenafhandeling van de DCMR.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van XL Wind (Windpark Hartelbrug II), gemeente Rotterdam, gemeente Nissewaard, Havenbedrijf Rotterdam en de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Wilt u deze nieuwsbrief per e-mail ontvangen of heeft u vragen? Meld u aan via de link op www.windparkhartelbrug2.nl of stuur een e-mail naar info@windparkhartelbrug2.nl.  

 

Speerpunten Windpark Hartelbrug II

 • Duurzame energie en windenergie
  Windenergie is momenteel de goedkoopste vorm van duurzame energie.
 • Waarborg wettelijke grenzen
  Windpark Hartelbrug II neemt alle strenge wettelijke regels in acht en zorgt ervoor dat er zo min mogelijk overlast is.
 • Efficiënte windturbines
  Huidige windturbines wekken meer stroom op dan 1000 oude windmolens.